Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Trafero

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest TRAFERO Bogusław Bujała z siedzibą w Łodzi (92-008) przy ul. Saneczkowej 8, REGON: 472168751, NIP: 7251294652, zwana dalej Administratorem.

Kontakt z Administratorem

Adres kontaktowy we wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:
TRAFERO Bogusław Bujała
92-008 Łódź, ul. Saneczkowa 8
e-mail: biuro@trafero.pl

Pochodzenie danych

Państwa dane osobowe pozyskujemy z formularzy kontaktowych na stronie www.trafero.pl, ogólnodostępnych baz danych osobowych, portali społecznościowych, kontaktów nawiązanych podczas konferencji branżowych i wydarzeń biznesowych, kontaktów bezpośrednich z Państwa przedstawicielami i pracownikami oraz kontaktów zainicjowanych przez Państwa przedstawicieli / pracowników w formie wiadomości e-mail z prośbą o ofertę handlową.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6. ust. 1. Lit f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016r. [dalej: Rozporządzenie] w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu klientom i potencjalnym klientom rozwiązań, produktów i usług oferowanych przez Trafero, a także przedstawianie informacji ułatwiających wybór i zastosowanie tychże.

Cele przetwarzania danych realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu:

 1. realizacja usług, które wynikają z zawartych z Państwem umów,
 2. prowadzenie działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług znajdujących się w ofercie Trafero, o ile wyraziliście Państwo taką zgodę,
 3. kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon, o ile wyraziliście Państwo taką zgodę,
 4. wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne,
 5. organizacja i realizacja wyjazdów na konferencje, szkolenia, warsztaty techniczne

Okres przetwarzania danych

Do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Trafero stanowiących podstawę przetwarzania lub do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Przetwarzane dane

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • stanowisko,
 • nazwa działalności gospodarczej / nazwa firmy,
 • branża firmy,
 • wielkość firmy,
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej/ adres siedziby,
 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • seria, numer dowodu osobistego i/lub paszportu/adres zamieszkania, w przypadku uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Trafero.

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć jedynie przez uprawnieni pracownicy/ współpracownicy Trafero oraz podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Trafero w celach określonych w niniejszym dokumencie. Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • Organom administracji publicznej, instytucjom lub podmiotom trzecim, uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Podmiotom przetwarzającym dane w celu zapewnienia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.

Prawa, które przysługują Państwu względem Administratora w związku z przetwarzaniem przez niego danych

Właścicielom danych osobowych przysługują prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; dostęp do swoich danych osobowych.

Jak chronione są dane osobowe?

Państwa dane osobowe chronione są przy użyciu niezbędnych i adekwatnych mechanizmów bezpieczeństwa z włączeniem szyfrowania, wykrywania prób nieautoryzowanego dostępu do danych oraz umożliwienie zaraportowanie ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa tychże danych w czasie określonym przez właściwe rozporządzenie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji handlowych z zakresu rozwiązań, produktów i usług oferowanych przez TRAFERO Bogusław Bujała z siedzibą w Łodzi (92-008) przy ul. Saneczkowej 8, REGON: 472168751, NIP: 7251294652 (dalej „TRAFERO”), w tym w szczególności otrzymywaniem cyklicznych mailingów zwanych newsletterami, wyrażają Państwo zgodę na:

Otrzymywanie od Trafero, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przeze mnie poniżej adres e-mail, informacji handlowych (w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną) dotyczących rozwiązań, produktów i usług oferowanych przez Trafero oraz organizowanych przez Trafero wydarzeń branżowych, w tym w szczególności w ramach usługi „Newsletter” świadczonej przez Trafero.

Używanie przez Trafero komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dla celów marketingu bezpośredniego polegającego na przekazywaniu mi informacji handlowych dotyczących rozwiązań, produktów i usług oferowanych przez Trafero oraz organizowanych przez Trafero wydarzeń branżowych, w tym w szczególności w ramach usługi „Newsletter” świadczonej przez Trafero, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.