Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Trafero

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest TRAFERO Anna Bujała z siedzibą w Łodzi (92-008) przy ul. Saneczkowej 8, REGON: 383460354 , NIP: 7251599564, zwana dalej Administratorem.

Kontakt z Administratorem

Adres kontaktowy we wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:
TRAFERO Anna Bujała
92-008 Łódź, ul. Saneczkowa 8
e-mail: biuro@trafero.pl

Pochodzenie danych

Państwa dane osobowe pozyskujemy z formularzy kontaktowych na stronie www.trafero.pl, ogólnodostępnych baz danych osobowych, portali społecznościowych, kontaktów nawiązanych podczas konferencji branżowych i wydarzeń biznesowych, kontaktów bezpośrednich z Państwa przedstawicielami i pracownikami oraz kontaktów zainicjowanych przez Państwa przedstawicieli / pracowników w formie wiadomości e-mail z prośbą o ofertę handlową.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6. ust. 1. Lit f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016r. [dalej: Rozporządzenie] w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu klientom i potencjalnym klientom rozwiązań, produktów i usług oferowanych przez Trafero, a także przedstawianie informacji ułatwiających wybór i zastosowanie tychże.

Cele przetwarzania danych realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu:

 1. realizacja usług, które wynikają z zawartych z Państwem umów,
 2. prowadzenie działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług znajdujących się w ofercie Trafero, o ile wyraziliście Państwo taką zgodę,
 3. kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon, o ile wyraziliście Państwo taką zgodę,
 4. wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne,
 5. organizacja i realizacja wyjazdów na konferencje, szkolenia, warsztaty techniczne

Okres przetwarzania danych

Do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Trafero stanowiących podstawę przetwarzania lub do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Przetwarzane dane

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • stanowisko,
 • nazwa działalności gospodarczej / nazwa firmy,
 • branża firmy,
 • wielkość firmy,
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej/ adres siedziby,
 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • seria, numer dowodu osobistego i/lub paszportu/adres zamieszkania, w przypadku uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Trafero.

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć jedynie przez uprawnieni pracownicy/ współpracownicy Trafero oraz podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Trafero w celach określonych w niniejszym dokumencie. Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • Organom administracji publicznej, instytucjom lub podmiotom trzecim, uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Podmiotom przetwarzającym dane w celu zapewnienia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.

Prawa, które przysługują Państwu względem Administratora w związku z przetwarzaniem przez niego danych

Właścicielom danych osobowych przysługują prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jak chronione są dane osobowe?

Państwa dane osobowe chronione są przy użyciu niezbędnych i adekwatnych mechanizmów bezpieczeństwa z włączeniem szyfrowania, wykrywania prób nieautoryzowanego dostępu do danych oraz umożliwienia zaraportowania ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa tychże danych w czasie określonym przez właściwe rozporządzenie.

Otrzymywanie newslettera

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji handlowych z zakresu rozwiązań, produktów i usług oferowanych przez TRAFERO Anna Bujała z siedzibą w Łodzi (92-008) przy ul. Saneczkowej 8, REGON: 383460354, NIP: 7251599564 (dalej „TRAFERO”), w tym w szczególności otrzymywaniem cyklicznych mailingów zwanych newsletterami, wyrażają Państwo zgodę na:

Otrzymywanie od Trafero, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przeze mnie poniżej adres e-mail, informacji handlowych (w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną) dotyczących rozwiązań, produktów i usług oferowanych przez Trafero oraz organizowanych przez Trafero wydarzeń branżowych, w tym w szczególności w ramach usługi „Newsletter” świadczonej przez Trafero.

Używanie przez Trafero komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dla celów marketingu bezpośredniego polegającego na przekazywaniu mi informacji handlowych dotyczących rozwiązań, produktów i usług oferowanych przez Trafero oraz organizowanych przez Trafero wydarzeń branżowych, w tym w szczególności w ramach usługi „Newsletter” świadczonej przez Trafero, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.